Honlap Tartalom (Térkép)

  ZRÍNYI MIKLÓS

Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetem

Doktori Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

JegyzŐkönyv

a bírálóbizottság üléséről

 

KIVONAT!

 

 

11. Az új tudományos eredmények összefoglalása, a munka értékelése tartalmi és módszertani szempontból, esetleges különvélemények, a bírálóbizottság állásfoglalása a nyilvános vitában vitatott kérdésekről:

 

A jelölt olyan téma kidolgozására - nemzetbiztonsági szféra- vállalkozott, amely a válságokkal, krízisekkel telített korunkban állandóan időszerű, mivel a biztonsági kockázatok, kihívások, azok súlyozása és összetétele folyamatosan változik. Ezért a magyar nemzeti érdekek védelme és érvényesítése kiemelt helyet foglal el a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok intézményrendszerének továbbfejlesztésében, működésében, tevékenységében. Ugyanakkor a személyiségi jogok miatt a média és a közvélemény is jelentős figyelmet fordít a titkosszolgálatok működésére.

Az értekezés tartalmi és formai szempontból megfelel a ZMNE Doktori Szabályzatában rögzített követelményeknek. Gondosan szerkesztett, tagolt, szabatos nyelvezetű, áttekinthető, gördülékenyen olvasható mű.

A jelölt a felvetett négy hipotézisét négy fejezeten keresztül igazolta. Néhány esetben azonban a szerző számára evidenciának számító alaptételek a következtetésekben részletes indoklás nélkül jelennek meg. A felvázolt kutatási módszerek a témának megfelelőek (a szakirodalom feldolgozása, a történeti és az összehasonlító módszer, analízis, szintézis, analógia), bár az elemzés gondolatmenetének bemutatása kevésbé részletes. A hivatkozott és felhasznált irodalom jegyzéke impozáns mennyiségű és minőségű, ugyanakkor kevés az idegen nyelvű hivatkozás.

A mű tárgyalási részének szerkezeti felépítése keretes: az első és a negyedik fejezet foglalkozik konkrétan a magyar szolgálatok nemzetbiztonsági rendszerbe illesztésével, jogi hátterével, alapdokumentumaival és azok továbbfejleszthetőségével, a közbeeső két fejezet pedig a biztonságfogalom átfogó értelmezésével és a hírszerzés, valamint az elhárítás ebből fakadó feladataival. Az ötödik fejezetben logikusan összegzi a végkövetkeztetéseit.

A fejezetek közötti terjedelmi arányok többségében mértéktartóak, a mondanivaló fontosságához illeszkednek. Azonban a 4. fejezetben túl hosszan és részletesen tárgyalja az EU biztonsági stratégiáját és az előrejelzését, viszont a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok ebből adódó feladataira két-két mondat jut. Túlzottnak tartjuk a biztonságpolitikai, külkapcsolati és katonai stratégiai alapdokumentumokból vett szemelvények részletes, szöveghű idézésének arányait a saját következtetéseinek levezetéséhez képest.

A bizottság a jelölt új tudományos eredményének ismeri el:

ˇ         A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepének felértékelődése és a kormányzati kommunikáció fontossága a nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi támogatottságának megteremtésében.

ˇ         Nemzetbiztonsági adat- és tudásbázis létrehozásának szükségessége és egy kormányzati elemző-értékelő, koordináló szervezeti egység létrehozásának igénye.

      

A jelölt az opponensi, valamint a bizottsági kérdésekre meggyőző, magabiztos és többnyire helyes reflexiókkal válaszolt. Igazolta széleskörű szakmai tudását és felkészültségét.

Összességében, figyelembe véve a jelölt széleskörű felkészültségét és a disszertáció eredményeit, a Bírálóbizottság javasolja a ZMNE Doktori Tanácsának Várhalmi A. Miklós úr részére a doktori (PhD) fokozat odaítélését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu