Honlap Tartalom (Térkép)

  Várhalmi A

Várhalmi A. Miklós PhD jelölt

 

 

”A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében” című doktori értekezéssel kapcsolatos

 

 

Opponensi Vélemény

 

 

Általános megjegyzések

 

A ZMNE Zrínyi Miklós termében 2010.04.27-én megtartott Jelölti műhelyvita előzetes opponensi, valamint írásban leadott további vélemények és szóbeli kiegészítések véleményem szerint kedvező irányban befolyásolták az értekezéssel kapcsolatosan folytatott szerzői munkát.

Mindazon alapvető kritikai észrevételek feloldásra kerültek, melyek akadályozó tényezőként merültek fel az eljárás eredményes befejezésével kapcsolatosan.

Az értekezés formai és tartalmi megfelelése összhangban áll az intézmény Doktori Szabályzata (DSZ) 44.§ és 45.§-ban rögzítettekkel.

 

 

A téma jelentősége és időszerűsége

 

A jelentős számú részvétellel megtartott előzetes műhelyvita során szavazásra bocsátott kérdések közül ebben a kérdésben dokumentált egyhangú igenlő szavazási eredmény önmagában is jelzi ennek megalapozottságát.

A magát ”nemzetbiztonsági önkéntesként” meghatározó jelölt helyesen ismerte fel a téma aktualitását, magyar nemzeti érdek védelmének és érvényesítések komplex rendszerét az elmúlt 20 év alapvetően megváltozott belső és külső feltételeinek meghatározottságában.

 

Teljes egészében osztom Dr. Rácz Lajos előzetes opponensi véleményében leírtakat:

 

”Örvendetesnek tartom, hogy a civil társadalom reprezentásainak körében is akadnak olyanok, kik a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét szakszerűen, ugyanakkor érzelmileg is elkötelezetten, pozitív viszonyulással, segítő, támogató hozzáállással közelítik meg, hozzájárulnak a szakma megismertségének, társadalmi presztízsének növeléséhez, a vele kapcsolatos tévhitek eloszlatásához, közérdekű ismeretanyagának terjesztéséhez.”

 

 

 

A téma feldolgozásához felhasznált irodalommal kapcsolatosan

 

A jelölt nyílt minősítésű értekezése során széleskörű hazai és nemzetközi forrásokból merített. Pozitívumként emelném ki, hogy tézisei alátámasztására olyan meghatározó jelentőségű dokumentumokat használ fel, melyek súlya, hatása megkérdőjelezhetetlen.

Ebből adódóan értékelésem szerint – a többi hivatkozási forrásokkal egyetemben – helyes formál -, és szakmalogikai következtetéseket von le.

Hivatkozási forrásai, felhasználásuk logikus, rendszerszemléletet tükröző megalapozottnak tekinthető.

Formai követelményeknek is megfelelő a felhasználásuk.

 

A kutatómunka célkitűzéseinek, módszereinek és eredményeinek összhangja

 

A jelölt által megfogalmazott célkitűzések, hipotézisek, valamint az alkalmazott módszertani paradigmák és a szerkezeti felépítés szempontjai következetesen érvényesülnek az értekezés egészén. Arányaiban is összhang állapítható meg, ami egyik fő érdeme.

 

 

Új tudományos eredményekről

 

Kifejezetten üdvözlendő a Jelölt megfogalmazott szándéka, hogy a bemutatott paradigma léptékű változások egységesen értelmezhető megértéséhez új fogalmakat használ (így pld. Nemzetbiztonsági értékrend, a nemzetbiztonság – tudatos szemlélet és gondolkodás, nemzetbiztonsági adat – és tudásbázis.)

Tartalmi meghatározottságának elemei előremutatóak.

Meglátásom szerint az új tudományos eredményként megfogalmazott 5.2.1. és a 5.2.4. pontok összevonhatók lennének, tekintettel az egymásból következő felismerésekre.

Az 5.2.2. pontban jelzett új eredményként megfogalmazott – egyébként helyes – megállapítás hiányosságaként értékelem, hogy az értekezésben kifejtett pártpolitikai közös konszenzus elengedhetetlen a nemzetbiztonsági alapkérdésekben.

 

 

Ezen felismerések alapján pontosabb lett volna a következő kiegészítéssel:

”A nemzetbiztonsági szolgálatok pozitívabb társadalmi értékítéletét és műveleti hatékonyságát is elősegítő – parlamenti pártok konszenzusa alapján – kormányzati kommunikáció objektív és szakmailag is fontos képet adhat a nemzetbiztonsági tevékenység főbb irányairól elősegítve, hogy a magyar társadalom azonosulni tudjon a szolgálatok számára meghatározott stratégiai célokkal.”

 

Előre mutató a Jelöltnek a további kutatómunka irányaira megfogalmazott kérdései. Bizonyítva tudományos igényű elmélyültségét az értekezés témájában ez remélhetőleg ösztönző lesz úgy a szakmai, mint a széles érdeklődők körében.

 

A tudományos eredményként megfogalmazottakat – megjegyzéseim figyelembevételével -  elfogadom.

 

A fentiek alapján az értekezés összességében véleményem szerint

 

 

M E G F E L E L

 

 

a nyilvános védésre bocsátás feltételeinek.

 

 

Budapest, 2010. október 12.

 

 

 

 

Dr. Galambos Lajos CSc

 

 

 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu