Honlap Tartalom (Térkép)

  A szerző célja, szándékai és magyarázata a kiadvány megjelentetéséhez

A szerző célja, szándékai, magyarázata a kiadvány megjelentetéséhez, önmagáról és a kapcsolódó sajtótájékoztatóhoz

(www.nemzetbiztonsag.lap.hu és/vagy www.nemzetbiztonsag.inf.hu)

 

 

1.      A kiadvány 2002. első negyedévében született megjelentetési szándéka nem kötődött feltétlenül konkrét eseményhez, bár a mindennapok újabb és újabb biztonsági kihívásai miatt szinte folyamatosan aktuális. Emellett a kiadványnak, utólagosan, a nyomdai kivitelezési munkák alatt ugyan, de aktualitást adott az országgyűlésben folyó párt- és képviselői vita a magyar titkosszolgálati tevékenységről, amely tevékenység nélkül nem volt, nincs és soha nem is lesz magyar nemzetbiztonság. További időszerűséget a megjelenésnek közvetlenül az adhat, hogy az új Kormány figyelmét, lakossági kezdeményezésként felhívja arra, miszerint a lakosság jó életminősége csak minél magasabb szinten és hatékonysággal működő biztonság esetén valósulhat meg. Közvetett, de nem másodrendű aktualitását az adja, hogy az elmúlt évi amerikai tragédia szomorú jelzése nem maradhat hatástalan számunkra sem, mivel senki nem tudja kiszámítani a jövő eseményeit elég pontossággal, Magyarországhoz kapcsolódóan sem. Ezen kiadványt, mint figyelemfelhívást, mint öntevékeny lakossági kezdeményezést az is erősíti, hogy  a pártok választási programjában nem szerepelt a nemzetbiztonsági szolgálatokat és azok munkatársait megfelelő szinten megillető néhány sor sem, pedig például ezen kiadványban a BEVEZETŐ - jében megfogalmazottakhoz hasonló szándékok kifejezése biztosan segíthették volna a külügyi, katonai és rendőri területek választási programrészei mellett a pártok választási eredményét, hiszen a külügy, a honvédelem, a belügy és más szektor(pl. gazdaság) sem lehet és soha nem is lesz megfelelően eredményes titkosszolgálati tevékenység nélkül!

2.      A kiadvány nagyrészt a szerző saját finanszírozásában készült és jelenik meg, a szerző kiemelt érdeklődési területe, jó szándékú magánemberként, egyszemélyi elhatározása alapján, a  szabad vélemény nyilvánításra, ismeretterjesztésre vonatkozó alkotmányos-demokratikus állampolgári jogok alapján, külső befolyástól mentesen.

3.      A szerző saját elméleti becslése szerint a könyv célzott és prognosztizálható érdeklődő-, vásárló- és olvasótáborát az a 300.000-400.000 ember jelentheti elsősorban, akik az alábbi területekről kerülhetnek ki :

3.1.          a fegyveres erők és rendvédelmi szervek mintegy 120.000 munkatársa (szakember)  illetve szervezeteik

3.2.          az állam- illetve közigazgatásnak a témához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó munkatársai illetve szervezeteik: kb.10.000

3.3.          az előző szervezetektől eltávozott munkatársak (nyugdíj, más tevékenység, stb): kb. 100.000

3.4.          a fenti csoportok rokoni, baráti, ismerősi köreiből: kb. 60.000

3.5.          politikusok, szakmapolitikusok, politikai újságírók: kb. 1000

3.6.          a politika ezen szegmense iránt érdeklődő más emberek: kb. 100.000

3.7.          egyéb nem nevesített csoportok, személyek

4.      A kiadvány rövidített bemutatásaként elmondható, hogy szinte teljes áttekintést, lényegkiemelést nyújt a borító, az első lap (1 oldal), az ajánlás (1 oldal), a tartalomjegyzék (2 oldal), az előszó (2 oldal) és a bevezetés (3 oldal), így a mindössze 10 oldal a gyors érdeklődés számára is már informatív, melyet ezen szerzői önmeghatározás egészít ki.

5.      A teljesség kedvéért elmondandó, hogy a szerző a szociáldemokrata értékrendhez tartozik és a kiadványban is vannak keret- és háttérjelleggel baloldali vonatkozású fejezetek, de csak olyan jellegűek, hogy a témát nem sajátítják ki  pártpolitikai hatások, mert a nemzetbiztonság magasabb rendű ennél és nincs csak bal- vagy csak jobboldali nemzetbiztonság, kizárólag egységes magyar nemzetbiztonság létezhet a lakosság és az ország érdekében. A szerző nem kívánja baloldaliságának demonstrálásra, érzékeltetésére felhasználni a kiadványt és a témát sem! A kvázi pártsemlegességet (bár teljességgel semmi sem az) a kiadvány azzal is igyekszik biztosítani, hogy kritikusan szól a múltnak (1990-1998) a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó nemkívánatos hatásairól is és elismeri az előző kormányciklus pozitív tevékenységének egyes elemeit, hiszen ezek a lakosság egészének, az országnak a biztonságát érintették, de mindennek ellenére a kiadvány nem a múlt elemzése, kritikája, hanem a jövő víziója (lásd alább a nemzetbiztonság jövőképéről szóló szerzői részleteket). Mindemellett többször hangsúlyozza a parlamenti illetve jelentősebb pártok célszerű egyeztetéseit, konszenzusát a témában, kiemelten.

6.      A kiadvány általános  jellemzőiről:

6.1.          A kiadvány a tudományos igényességű ismeretterjesztő kategóriába sorolható, mivel több, mint ismeretterjesztő, de nem biztos, hogy eléri a tudományos ismerterjesztés szintjét.

6.2.          A szerző alapvető célja az, hogy a szubjektivitás és a tévedés jogának fenntartása mellett tájékoztasson minden érdeklődőt arról, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe és értékei Magyarország biztonságvédelmében jelentősen felértékelődtek, ami a lakosság életminősége érdekében igen fontos tényező.

6.3.          Az ismeretterjesztő és tájékoztató véleménynyilvánításon túl a szerző céljai, szándékai, mondanivalója összetett, más-más olvasói csoportoknak szólóan többrétegű, különböző mélységű és átfogású, más és más  az üzenete a különböző, eltérő hovatartozású, orientációjú, felfogású, korú politikai, szakmapolitikai, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági-szakmai, egyszerűen érdeklődő, stb személyeknek és csoportoknak. A szerző feltételezi, hogy a különböző érdeklődők, olvasók felismerik illetve felfedezik az egyes üzenetek címzettjeit és mindenki feldolgozza a sajátját is, a biztonságosabb jövőnknek megfelelően.

6.4.          A könyvben, annak egyes fejezeteiben, azok egyes oldalain szereplő gondolati elemek bizonyos fokú közvetlen egymásra épülése mellett, aki átfogóbb, közvetettebb összefüggéseket, visszacsatolásokat keres a könyv egyes fejezeteiben megfogalmazottak között, úgy az ilyeneket is találhat.

6.5.          A szerző saját és mások szakirodalmi anyagainak sokrétű gyűjteményén keresztül, nyitottan, bevonóan, együttműködően nyújt tudományos igényességű ismeretterjesztést a téma területén.

6.6.          A kiadványnak a szerző saját anyagrészei kb. a negyedrészét teszik ki (ezen anyagban a dőlt betűtípussal, alább kiemelt fejezetcímeken), míg a többi, más szerzőktől származó, hasonló témával foglalkozó, idézett mű a szerző gondolatainak közvetlen vagy közvetett, asszociatív alátámasztását, kiegészítését szolgálja, hiszen a titkosszolgálati témát minden oldalról és szempontból kidolgozták és kielemezték már az évszázadok alatt, legfeljebb a mai kornak, a jövőnek megfelelő nemzeti sajátosságokkal lehet kiegészíteni, aktualizálni, segíteni. Az elérhető szerzők többségétől beszerezte a megjelentetéshez (másodközléshez) való hozzájárulásukat, de a többi esetében is szem előtt tartotta a szerzői jogi törvényben foglalt, a szabad felhasználással kapcsolatos szabályozásnak a (tudományos) ismeretterjesztésre vonatkozó rendelkezéseit.

6.7.          A szerző időrendben közli a saját anyagait, melyeken bizonyos szemléleti változások is észlehetők, mint például a szolgálatok önfenntartására vonatkozó szemléletmódosulás is. Az időrendben közölt szerzői (munka)anyagok főbb motívumai részben ismétlődnek, mivel az évek során egy-egy gondolati elemet, ötletet több oldalról és többször járt körbe a szerző, de a legtöbbször olyan finomításokkal, módosításokkal, kiegészítésekkel, melyek az egyes résztémák továbbfejlesztését szolgálták.

6.8.          Az anyagban nincs új felfedezés, világot megváltó csoda, a szerző mindössze másként, érdeklődési körének megfelelő, a téma hangsúlyosságát tudatosan kiemelő, sajátos elfogultsággal foglalkozik ezen témával annak érdekében, hogy a szolgálatok jövőképe, elhelyezése és működtetése a magyar védelmi szerkezetben magasabb hatásfokú legyen. Természetesen ezen komplex kérdéskört nem oldja meg, de minimum elgondolkodásra szánt kezdeményeket bemutat!

6.9.          A szerző, saját anyagát, mint bárki más ezen témában írott munkáját, arra érdemesnek tartja, hogy az ezen területen sem túl gazdag szakmapolitikai anyagok mellett hasznosításra felajánlja, nyilvánosan is.

6.10.      Amennyiben ezen kiadvány közvetlenül vagy közvetve, bármilyen kis mértékben hozzájárul Magyarország biztonságvédelméhez, úgy a szerző elérte a célját. A  szerző ugyanis közvetett hatásként olyan vélemények, kritikák, hozzászólások, hatások generálását is reméli, melyek ezen kiadványnál sokkal jobban, hatékonyabban szolgálják a nemzetbiztonsági szolgálatainknak az ország védelmében betöltött szerepe magasabb szintre emelését. Remélhető, hogy minden reagálás egyértelműen, feltétel nélkül a lakosság és az ország érdekeit maximális konstruktivitással szolgálja majd.

6.11.      A téma bemutatása közben nyílt információkat, anyagokat használ, mivel egyébként is azt tartja, hogy nem a szolgálatok titkosak, hanem csak egyes ügyeik, munkatársaik, módszereik, stb. Hiszen többek között az amerikai, az orosz, svájci, stb. nemzetbiztonsági stratégiák, koncepciók is nyilvánosak és megismerhetők (például a Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárában, ahonnan szerző is sokat merített)

6.12.      A könyvben keveredni látszanak a „nemzetbiztonsági szolgálatok” és a „titkosszolgálatok” elnevezések. A szerző ebben nem kíván tudományoskodni, nyelvészeti vonatkozásokba belebonyolódni és emiatt fenntartja a jogot a két kifejezésnek a kiadványban történő vegyes használatára azzal, hogy kiadványban erre több helyen magyarázatot is ad. Mindkét kifejezést tudatosan használja a szerező minden helyen, a titkosszolgálatok kifejezést alapvetően a közérthetőség és a hangsúlyozások miatt használja, hiszen a hivatalos, jogi megfogalmazásainkban ez is megtalálható.

6.13.      A szerző tudatában van annak, hogy saját anyagrészeiben a sok mondanivaló közlésének valamint ezek megértetésének igyekezete, a gondolatok összetömörítése nagy, összetett körmondatokba, néha megnehezíthetik a megértést, de talán nem lehetetlenítik el teljesen. Minden olvasót arra kér, hogy bontsa le ezeket a mondatokat saját feldolgozásra, biztosan sikerülni fog.

6.14.      A szerző kész arra, hogy bármilyen fórumon és körben konstruktív eszmecserét folytasson a témában, beleértve az egyes gondolatok alaposabb kidolgozásában, hatásvizsgálatában és alkalmazásában való közreműködést is, amennyiben erre bárki méltónak tartja.

7.      A kiadvány konkrétebb jellemzői, a könyv jellemző moduljai illetve fejezetei szerint, a könyv borítójától elindulva:

7.1.          A könyv borítója olyan jóhiszemű esztétikai szándékkal terveződött, hogy figyelemfelkeltő, kissé egyedi és érdekes legyen, mind emiatt nem biztos, hogy esztétikailag mindenki számára megfelelőre is sikerült.

7.2.          A fedőlapon a cím és a lábszöveg kifejezik a könyv lényegét, melyet a hátlapon lévő rövid könyvismertető bővít ki.

7.3.          A fedőlap grafikája a sötét háttérből kiemeli a sokszínű, de mértanilag szabályos rajzolatokkal szimbolizált nemzetbiztonsági szolgálatokat, melyek a fekete háttérből, a sötét láthatatlanságból, észrevétlenségből, a hűvös kékséggel megjelenve a meleg pírosabb színeken át egy tűzgolyó sárgán, fehéren világító, izzó, látványos erejükkel mindenre alkalmasak és képesek, (Kölcsey:)A HAZA MINDEN ELŐTT jelszavukhoz méltó megfelelésük érdekében. Közismert, hogy például az NBH jelképében ez a felirat látható a pajzs feletti szalagon (lásd internetes honlapjukat).

7.4.          Az első oldalon két kiemelt gondolatot közöl a szerző, melyet a szolgálatokat főmotívumként szimbolizáló, hasonló, de nem azonosan megjelenítő sasmadár zár le. A sas csőrében lévő kard a hírszerzést, míg a karmai közötti pajzs az elhárítást szimbolizálja, az idevonatkozó szakmatörténeti irodalom alapján

7.5.          Az ajánlás Magyarország Miniszterelnökének szól amiatt, mert a szerző az ország mindenkori Miniszterelnökét tartja a kormányigényesség megtestesítőjeként a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok jövője és megfelelő értéken kezelése legfontosabb biztosítékának, mivel ez nemzetközi viszonylatban több országban is így van.

A szerző saját anyagrészeinek címe dőlt betűkkel kiemelve:

7.6.          1. fejezet: A kétoldalas ELŐSZÓ - ban a kiadvány céljával, szándékával és jellegével kapcsolatos információk találhatók.

7.7.          2. fejezet: A háromoldalas BEVEZETÉS a teljes kiadvány lényegét, tömör kivonatát adja, felvezetésként.

7.8.          3. fejezet: A szerző 1994-es vázlata egy akkor újszerűnek „álmodott” titkosszolgálati szervezési, irányítási, működtetési modellről. Ez a fejezet a magyar nemzetbiztonsági(titkosszolgálati) jövőképhez a szerző első részanyaga.

7.9.          4. fejezet: Az előző 3. fejezet vázlata alapján, annak részletesebb bemutatása(1994-ben) oly módon, hogy akkori nyílt irodalmi válogatásokkal, asszociatív módon szemlélteti a mondanivaló. Ez a ”vegyes szerzői” fejezet a magyar nemzetbiztonsági(titkosszolgálati) jövőképhez a szerző második részanyaga, mely átszőve, keretbe foglalja a más szerzőktől származó idézeteket, így egyszerűen nem választhatók szét a különböző szerzőktől származó anyagok.

7.10.      5. fejezet: A további fejezetek megértéséhez hasznos, azokat részben megalapozó, a szolgálatok költségvetési támogatottságának változásait bemutató anyagrész, szemléletes grafikonokkal, 1990-2002-ig különböző időszakokban.

7.11.      6. fejezet: A szerző újságcikke a témában, két különböző újságban történt megjelenéssel (1998).

7.12.      7. fejezet: A szerző egyik előadása a nemzetbiztonsági szolgálatok reformjának célszerűségeiről (egy szakmapolitikai rendezvényen, 2000-ben). Ez a fejezet a magyar nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) jövőképhez a szerző harmadik részanyaga.

7.13.      8. fejezet: A szerző másik előadása a Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiájáról (egy szakmapolitikai rendezvényen, 2001-ben). Ez a fejezet a magyar nemzetbiztonsági(titkosszolgálati) jövőképhez a szerző negyedik részanyaga.

7.14.      9. fejezet: Választási programvázlatok a külpolitikai, a katonai, a rendőrségi és a rendészeti területekről. A közlés célja a programvázlatok és a szerző gondolatai, anyagai közötti kompatibilitás felismertetése. Valamennyi pártra vonatkoztatva a szerző kifejezi azon apolitikus tényt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok felértékelődésével a választási programok nem foglalkoztak, míg a külügyi, katonai, rendőri, stb területekkel túlsúlyosan, különös tekintettel arra, hogy a titkosszolgálatainkkal (szinte)semmit. Véleménye szerint ez kb. 300.000 érintett választó döntését erősíthette volna, de a szerző reméli, hogy a pártok kommunikációs szakemberei, megfelelő hatásvizsgálat mellett, jó tanácsokat adtak ebben is?!?

7.15.      10. fejezet: A szerző munkáinak kvázi végkifejlete egy Nemzeti Biztonsági Stratégiára épülő, abból következő Nemzetbiztonsági (Szolgálatok illetve Tevékenység) Stratégia, mint részstratégia kidolgozásának vázlata, első elemei, (2001-2002). A fejezetet a NATO országok nemzetbiztonsági vonatkozásait bemutató irodalmi idézet, mint alfejezet vezeti be, mely összehasonlításul szolgálhat a magyar viszonyokhoz is. Ez a fejezet a magyar nemzetbiztonsági(titkosszolgálati) jövőképhez a szerző ötödik, hatodik és hetedik  részanyaga.

7.16.      11. fejezet: A Katonai Felderítő Hivatalról egy rövid bemutatás Dr Botz László, ny.á. altábornagytól (internetes honlapról)

7.17.      12. fejezet: A Nemzetbiztonsági Hivatalról egy rövid bemutatás Dobokay Gábor, vezérőrnagytól (internetes honlapról)

7.18.      13. fejezet: Az 1995 évi nemzetbiztonsági törvény teljes terjedelemben (mellékletek nélkül), melynek célja a magyarországi nemzetbiztonságot szabályzó alaptörvény ismertetése, a többi fejezet jobb megértéséhez, megalapozásához.

7.19.      14. fejezet: A legtöbb embert érdeklő, úgynevezett lehallgatásokról bizonyos fokú információ nyújtás. Egyrészt az idevonatkozó egyik magyar kormányrendelet teljes terjedelmű közlésével, másrészt a MICROSOFT - ot meggyanúsító, úgynevezett számítógépes lehallgatás lehetőségének feltételezéséről.

7.20.      15. fejezet: Ez a fejezet különböző idézett anyagokkal a mai kor és a belátható jövő olyan újszerű biztonsági kockázatai közül néhányra hívja fel a figyelmet, melyekhez már nem elég megfelelő a jelenlegi magyar védelmi tevékenység, működtetés, struktúra(fegyveres erők és rendvédelmi szervek). Ideértve kiemelten a honvédelmi, rendőri és titkosszolgálati (jogi) szabályozásainkat (törvényeket és azok harmonizációját), szervezési – irányítási - működtetési modellünket, gyakorlatunkat, költségvetési támogatási arányaikat: a példák a gazdasági hírszerzésre, a pénzügyi (nemzet)biztonsági kockázatokra, az informatikai hadviselésre vonatkoznak, de többek között még a bio(genetikai) terrorizmus is ide sorolható, melyről a 8. fejezetben van röviden szó.

7.21.      16. fejezet: A titkosszolgálatok történetét röviden bemutató fejezet az NBH honlapja alapján.

7.22.      A nemzetbiztonságra vonatkozó magyar, nyílt jogszabálygyűjtemény címfelsorolása közelítő tájékoztatásként (2000)

8.      A szerzőnek a komplex magyar nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos elemzései és felvetései magasabb ívűségét, szélesebb pályáit, ÚJSZERŰSÉGÉT az alábbiak jellemzik fő vonalakban:

8.1.          Az alábbi gondolatok szerkezete, ily módon történő összefogása, összefüggése és hangsúlyozása.

8.2.          A régi biztonságpolitikai kihívások egy része és az új kihívások nagy része meghatározóan a nemzetbiztonsági szolgálatok készségét, lehetőségeit, módszereit igénylik, illetékességét, kapcsolódását jelentik az alábbi jellemzőik miatt is, ami egyértelműen a felértékelődésüket jelenti és értékükön való kezelésüket determinálja(világszerte):

8.2.1.     viszonylag kiszámíthatatlanok és beláthatatlanok

8.2.2.     jelentős részük a normál, hétköznapi, polgári, bel- és külföldi folyamatokhoz, ügymenetekhez, érdekviszonyokhoz kapcsolódik, ezeken keresztül, ezek többszörös fedésével jelenik meg. Az érdekviszonyok, motivációk általában nem érzékelhetők közvetlenül és általában lappangók illetve rejtőzködők.

8.2.3.     földrészeket, országokat átfogóan nemzetközi ügyek

8.2.4.     igen magas intelligencia- és tudásszinten jól kidolgozottak, előkészíttettek és szervezettek

8.2.5.     igen széles társadalmi és embercsoportokat foghatnak át: politikai, köz- és államigazgatási, védelmi, gazdasági-pénzügyi-banki, gazdasági társasági, kutatási, oktatási, kulturális, vallási, etnikai, szakmai, alvilági, stb.

8.2.6.     jelentős tőkefinanszírozással, háttérrel rendelkeznek, így a leghatékonyabb és legkorszerűbb tervezési, szervezési, technikai, végrehajtási és ellenőrzési módszerekkel, eszközökkel és szakemberekkel dolgozhatnak, ideértve a titkosszolgálati eszközöket és módszereket is. Veszélyességük politikailag, társadalmilag, gazdaságilag igen jelentős.

8.2.7.     kezelésük (több)diplomás, (több)nyelv ismeretével rendelkező, speciális és nagy tapasztalatú szakértőket, titkosszolgálati módszereket és eszközöket valamint jelentős ráfordítást igényelhetnek rövid, közép és hosszútávon is.

8.2.8.     az ügyek megfelelő feldolgozása hónapokat, sőt éveket is igénybe vehet

8.2.9.     nemzetközi együttműködést igényelnek más országok szolgálataival

8.2.10. nemzetközi és belföldi ügynökhálózat nélkül nem lehet hatásosan megelőzni vagy utókezelni sem

8.2.11.  meghatározóan és elsősorban nem egyenruhás, nem katonai és nem fegyveres kezeléssel lehet megoldani

8.3.          Az ország jelentősen megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonságpolitikai kockázatai miatt a jelenlegi védelmi struktúrát (fegyveres erők és rendvédelmi szervek) felül kell vizsgálni és a külügyi, katonai, rendőri, titkosszolgálati, stb. tevékenységeket, szervezeteket, irányításukat, működésüket, költségvetésüket, jogi szabályozásukat a jelen és a közeljövő dinamikus változásainak sokkal jobban megfeleltetni(a titkosszolgálatok javára), értünk, a lakosságért, minden személyes és nemzeti értékünkért, érdekünkért.

8.4.          Titkosszolgálati ügy- illetve témavezetés melletti koordinációval kell biztosítani a védelmi struktúra szereplőinek rugalmas és dinamikus együttműködését.  Például, többek között oly módon, hogy le kell bontani a fegyveres erőkön, a rendvédelmi szervek közötti és a szerveken belüli „várfalakat”, „elkülönülő asztalokat” abból a célból, hogy ezen szervezetektől, néhány órán(!) belül, bármely időpillanatban összeállítható operatív munkacsoportok létrehozását biztosító rugalmas modellt lehessen kialakítani (a célnak megfelelő konfigurációban: „külügyes, katona, rendőr, vámos, titkosszolga, adós, ügyész és/vagy bíró, stb”). Az adófizetők pénzén (is) működtetett „drága”, de értékes szervezetek e-nélkül, önállóan(elszeparáltan) egyre kevésbé felelnek meg a mai kor követelményeinek (sok-sok példa és tapasztalat)

8.5.          A komplex biztonságban, a védelemben egyértelműen az utókezelés helyett a MEGELŐZÉSRE kell a hangsúlyt fektetni, ami sokkal hatékonyabb nyílt és titkos információgyűjtést, elemzést, kezelést, felhasználást és beavatkozást (befolyásolást) igényel, amit elsősorban a hírszerzés és az elhárítás területén kell kezelni és szervezni. A félreértések elkerülése érdekében a titkos információ gyűjtés  nem a demokratikus jogállam törvényei szerint élő és dolgozó lakosságra vonatkozik, hanem a bel- és külföldi negatív hatásokat, befolyásokat, stb jelentő kockázati tényezőkre!

8.6.          A titkosszolgálatokat a klasszikus védelmi szerep mellett az ország politikai -   társadalmi - gazdasági, stb fejlődése érdekében is hasznosítani, mivel alkalmasak erre, sőt nemzetközi példák is elemezhetők ezen vonatkozásban is. Természetesen, mint minden ez is megfelelő (hierarchikus)szakértői csoportok általi kidolgozást és hatásvizsgálatot igényel.

8.7.          A magyar titkosszolgálatok szervezésének, irányításának, működtetésének, finanszírozásának főbb és konkrétebb elemeiről:

8.7.1.     Megfelelő kormányigényesség és törődés a nemzetbiztonsági tevékenységgel és szolgálatokkal kapcsolatban

8.7.2.     A külügy-, a honvédelmi-, a belügy-, az igazságügy miniszterrel azonos státuszú, kormánytaggal miniszteri irányítás (esetleg önálló nemzetbiztonsági minisztériummal, ami más és „több”, mint a titkosszolgálatok irányítása). Ezt különösen az indokolja, hogy a komplex magyar nemzetbiztonság is jelentősen megváltozott tartalmúvá, nagyobb átfogásúvá vált fogalom és tény is. Az eddigi biztonságpolitikai, védelempolitikai indíttatás szűklátókörű, korszerűtlen szemléletet takar, mivel ezen biztonsági-védelmi vonatkozás már kibővült például a pénzügyi, gazdasági, egészségügyi, szociális, képzési, tudományos, műszaki, demokratikus, stb (nemzet)biztonsági tényezőkkel, kockázatokkal is, merthogy ezek is azok. Ezek központi átfogása és a szakminisztériumokkal való munkamegosztása magasabb rendű megoldás a lakosság és az ország nemzetbiztonságának jövője  és eredményessége érdekében.

8.7.3.     megfelelő képességű, egyéniségű politikai, szakmapolitikai, és szakmai vezetők, akik akár a meghatározó vagy a parlamenti pártok közötti együttműködő, bevonó és integráló képességekkel is rendelkeznek, mivel konszenzusteremtő képesség nélkül nem lehet megnyugtató nemzetbiztonság.

8.7.4.     a szolgálatok közötti egyszerű, gyors, rugalmas és hatékony együttműködést biztosító működési modellek minden szinten, hogy  a rivalizálás, a gazdaságosság, a felesleges átfedések, párhuzamosságok, stb is kezelhetőbbek legyenek:

8.7.4.1.            az alábbi három vagy négy szolgálattal a nemzetbiztonsági tevékenység átalakítása

8.7.4.2.            a MK Hírszerző (vagy Információs) Szolgálata (vagy Hivatala), mely funkcionálisan összevonná, de főigazgató szinten külön hagyná a jelenlegi polgári és katonai hírszerzést

8.7.4.3.            a MK Biztonsági (vagy Elhárító) Szolgálata (vagy Hivatala), mely funkcionálisan összevonná, de főigazgató helyettesi szinten külön hagyná a jelenlegi polgári és katonai elhárítást. Megfelelő szakmai, biztonságpolitikai, célszerűségi, hatékonysági hatásvizsgálattal eldönthető, hogy a jelenlegi Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is ide tartozzon, főigazgató helyettesi szinten szétválasztva vagy maradjon önálló szolgálat.

8.7.4.4.            a MK Belbiztonsági (vagy Belső Elhárítási vagy Belső Ellenőrzési) Szolgálata, mely teljesen új szervezetként összevonná és újjászervezné valamennyi fegyveres erő és rendvédelmi szerv belső ellenőrzési, belső elhárítási szolgálatát, közvetlen miniszteri hatáskörben. Ezzel biztosítható lenne a ma legnagyobb kockázati tényezőjét jelentő munkatársak emberi tulajdonságai negatív hatásának ellensúlyozása, az azonos biztonsági elvek és a megfelelőbb biztonsági szint érdekében.

8.7.4.5.            a fentiek megvalósulása esetén a Nemzetbiztonsági Kabinet vezetését az illetékes (nemzetbiztonsági)minisztere célszerű bízni

8.7.5.     a költségvetés védelmi vonatkozásain belül a titkosszolgálatok értékének és hatékony működtetésének megfelelőbb kereteket kell biztosítani, elsősorban a védelmi elemek közötti átcsoportosítással

8.7.6.     a nemzetközi együttműködést az ország érdekeinek legszélesebb értelmében kell kiszélesíteni(a Nyugat mellett más égtájak felé is kiszélesítve) oly módon, hogy a nemzeti jelleget nem szabad feladni és csökkenteni (sőt), mert semmilyen politikai együttműködésben, szövetségben sincs és nem is lehet totális érdekazonosság a magyar nemzettel, mert ennek naiv feltételezésével, önmagunk leértékelésével tagadnánk a politika  évezredes tapasztalatokon nyugvó változékonyságát, törékenységét, meglepetéseit.

8.7.7.     nincs hatékony, eredményes nemzetbiztonsági munka megfelelő ügynökhálózat nélkül, így a szolgálatok megfelelően hatékony ügynöki hálózatszervezését és ennek működtetését fejleszteni kell, különös tekintettel a nemzetközi vonatkozásokra, szemben a nem hivatalos  hírek szerinti, ezzel ellentétes, néhány évvel ezelőtti folyamattal. Itt is kihangsúlyozandó, hogy a (nemzetközi) ügynökhálózat nem a demokratikus jogállam törvényei szerint élő magyar lakosság ellen, hanem értünk és az ország védelme érdekében működik, mint minden más demokratikus jogállamban.

8.7.8.     közvetlen, nyílt, együttműködő és bizalomerősítő kapcsolatot kell kialakítani minden magyarországi szervezettel, intézménnyel, céggel és magánszeméllyel, különös tekintettel a médián keresztüli tematikus és rendszeres műsorokkal is.

8.8.          a parlamenti pártok és kormányok felelőssége a nemzetbiztonsági szolgálatok leghatékonyabb működtetése a szeretteinkért, értünk és értékeinkért, érdekeinkért, mivel közvetve ezt is vállalták a biztonságunkért. Emiatt az évi kb. 30 milliárd(?) forinttal támogatott és e-mellett jelentős állami befektetést(vagyont) működtető szolgálatok ráfordítás- hatékonyság vizsgálata nagyon fontos. A szolgálatokban foglalkoztatott értékes, sok éves képzést igénylő és gyakorlatot szerzett munkatársak, a „cégértékhez” tartozó komplex tudás, a nemzetközi „titkosszolgálati tőzsdén” elért eredményeink, stb. alapján folytassuk értéknövelő tevékenységünket, mert a „befektetések mielőbbi és minél magasabb szinten történő megtérülését” várjuk a mindennapok biztonsága érdekében. A szerző meggyőződéssel vallja, hogy javaslatai ezt szolgálhatják, megfelelő feldolgozás és finomítások mellett.

9.      A kiadványban a jövőképet érintő gondolatok lehet, hogy csak évek vagy évtizedek múlva érnek be, mivel a jelentősebb változásoknak rövid távon kicsi a realitása, de fontos lesz, hogy ki, mikor, hogyan, miért, kivel kezdi meg a nemzetbiztonsági tevékenység felülvizsgálatát, továbbfejleszthetősége koncepcionális elemeinek , stratégiájának kidolgozását. A kiadványban (és ezen anyagban) ismertetett koncepció csomagnak illetve egyes elemeinek hatásvizsgálata, megvalósítása kizárólag a mindenkori parlamenti pártok, a kormány valamint az országgyűlési képviselők szándékán, döntésén és az időtényezőn múlik. A pénzügyi-gazdasági (költségvetési) vonzat, átcsoportosítás (a „védelmi költségvetés” részen belül) és ütemezés kérdése.

10.  Sajnos joggal feltételezhető, hogy a fentiekben megfogalmazott szerzői szándékokat, célokat a kiadvány közel sem teljesen úgy adja vissza, úgy értelmezik majd, ahogy azt a szerző tervezte, gondolta, vízionálta, hanem majd úgy, ahogy ezt az egyes olvasók feldolgozzák és megélik, ami érthetően és természetesen igen sokszínű lehet.

11. Ezen kiadvánnyal a szerző egyáltalán nem kiálltja ki magát nemzetbiztonsági szakértőnek, titkosszolgálati szakembernek, legfeljebb olyan jobb vagy rosszabb (nemzetbiztonsági) szakmapolitikusnak, mint a többiek. Kihangsúlyozva, hogy a nemzetbiztonság területén képzett és gyakorlott szakembereket igen nagy tisztelettel becsüli és az előző mondat kizárólag a szakmapolitikusokra és más érdeklődőkre vonatkozott, a nemzetbiztonsági szakemberekre (a szolgálatok bármikori munkatársaira) nem!

12. A miniszterelnök, a titkosszolgálatokat irányító kancellária miniszter és államtitkár, a külügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az igazságügy miniszter és a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke részben a szerzőtől közvetlenül értesült a kiadvány megjelenéséről, a döntéseiknél a kiadvány szándékának erősítésére irányuló kéréssel egybekötve, a tiszteletpéldányaik eljuttatása mellett, mely még mintegy száz személyt érintett.

13. Tudatában vagyok annak, hogy az anyagban a SZERZŐ szó előfordulása esetleg zavaróan jelentős, de kérem nézzék el nekem, mert ennek megoldására a rendelkezésemre álló idő alatt nem volt lehetőségem, Remélem, hogy ennek ténye nem megy a megértés rovására.

14. Sajnos a könyv ára relatíve magas lesz, azaz 3.500 Ft-ra várható, de e-nélkül a kiadó számára sem biztosítható a gazdaságosság. A szerző, saját érdekei alapján nem szánta nyereséges vállalkozásnak a megjelentetést, mivel nem ebből él és nem is kíván hasznot húzni.

15. A könyv a NOVISSIMA kiadó gondozásában jelenik meg, ahonnan a könyv 20%-os árkedvezménnyel rendelhető meg, azaz 2.800 Ft-os áron, utánvéttel: 1132 Budapest, Victor H. u. 11-15. Fax: 06-1-2229625, Email: novissima@novissima.hu.

 

 

 

Baja, 2002.06.30.

Várhalmi Miklós                                  

 

A PDF formátumú dokumentumok olvasáshoz,
az Adobe Reader program letölthető az alábbi helyről:

Megtekintés vagy letöltés: PDF formátumban, RTF formátumban
Nyomtatás Hivatkozás küldése
Honlap Tartalom (Térkép)

Dr. Várhalmi A. Miklós (PhD) * H-6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3. * SKYPE név: vamiklos * Tel: +36-21-2525010 * Fax.: +36-79-326581 * varhalmi.miklos(kukac)baja(pont)hu